Privacy Policy

01Scope

In deze Privacyverklaring verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar STILL bv. Aangezien deze privacyverklaring wereldwijd van toepassing is, kunnen er van land tot land verschillen zijn in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken. In dat geval zullen we u informeren over specifieke verwerkingsactiviteiten die in uw land plaatsvinden.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "Persoonlijke gegevens" alle informatie waarmee we u als individu kunnen identificeren, zoals hieronder verder wordt beschreven in "Persoonlijke gegevens die we verzamelen".

02De verzamelde persoonlijke gegevens

→ Uw contactgegevens (uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en eventuele andere contactgegevens die u aan ons verstrekt).

→ Uw financiële gegevens. De financiële informatie die (op verzoek of vrijwillig) aan ons is verstrekt en aan u als klant vertegenwoordiger kan worden gekoppeld, zoals bank rekening gegevens of factuurgegevens.

→ Uw persoonlijke kenmerken. Inclusief uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u te identificeren als vertegenwoordiger van onze klant.

→ Uw gebruik van onze diensten. We verzamelen informatie met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals de gedane aankopen, het bedrag en de datum van de aankoop, de plaats van aankoop, de betalingsmethode, enz.

→ Eventuele andere persoonsgegevens. Dit omvat alle persoonlijke gegevens die u aan ons bekendmaakt tijdens uw contractuele relatie met ons, vrijwillig of op verzoek.


03Wat doen we met jou gegevens?

We verzamelen uw Persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, en om u de informatie en diensten te verstrekken waar u om vraagt, inclusief het beheren en afhandelen van uw verzoeken, vragen of klachten . Dit omvat ook het reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op uw vragen, u technische ondersteuning te bieden, u essentiële informatie te verstrekken over de diensten die u gebruikt en het product dat u hebt gekocht, enz.

Voor onze legitieme commerciële belangen: we kunnen uw persoonlijke gegevens (zowel op geaggregeerde als op individuele basis), zoals uw contactgegevens en uw elektronische identificatiegegevens, gebruiken om reclame te maken voor onze producten en diensten, om contact met u op te nemen voor marketing of andere commerciële doeleinden als u een bestaande klant bent. We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klant optimalisatie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze services, het genereren van geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze services; om te helpen bij beveiliging en fraudepreventie; om onze website te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek en statistische doeleinden; voor systeem integriteitsdoeleinden (bijvoorbeeld het voorkomen van hacking, spamming enz.); om ons in staat te stellen zakelijke transacties uit te voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van onze activa of bedrijven, overnames, faillissementen of soortgelijke gebeurtenissen; of voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

04INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen waar de wetten die de verwerking van Persoonsgegevens regelen mogelijk minder streng zijn dan de wetten in uw land (inclusief rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte).

In dergelijke gevallen, indien vereist door de lokale wetgeving, zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Afhankelijk van de locatie van de entiteit die de relevante Persoonsgegevens exporteert, kan deze adequate beveiliging een overeenkomst voor gegevensoverdracht zijn met de ontvanger op basis van standaard contract bepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zijn verdere details van deze overdrachten en kopieën van deze overeenkomsten op verzoek bij ons verkrijgbaar.

Voor zover vereist en geldig onder uw lokale wetgeving, stemt u ermee in dat uw Persoonsgegevens op deze manier worden overgedragen en verwerkt.

05Beveiliging

At STILL zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging en verlies .

We ondernemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Bovendien zorgen we er contractueel voor dat elke derde partij die uw persoonlijke gegevens verwerkt, op een veilige manier ook zorgt voor vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

06 DATARETENTIE

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een ​​rechtsvordering te verdedigen.

07Jouw rechten

Afhankelijk van uw locatie heeft u mogelijk verschillende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. U kunt in het bijzonder het recht hebben om:

→ een kopie opvragen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren en informatie over hoe uw gegevens het afgelopen jaar door ons zijn gebruikt of bekendgemaakt;

→ vragen dat we de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken beperken;

→ vragen dat we de persoonlijke gegevens die we over u bewaren bijwerken, of persoonlijke gegevens corrigeren waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig zijn;

→ vragen dat we persoonlijke gegevens die we over u hebben verwijderen (het "recht om te worden vergeten");

→ op elk moment toestemming intrekken voor de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens door ons (voor zover een dergelijke verwerking is gebaseerd op toestemming);

→ bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens (inclusief voor direct marketingdoeleinden); of

→ verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan u of een andere gegevensbeheerder (het recht "gegevensoverdraagbaarheid").

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonlijke gegevens hebben behandeld of met een privacy vraag of -verzoek dat u bij ons heeft ingediend, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming.

Daarnaast kunnen we in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens verwerken door middel van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Dit kan het segmenteren en afstemmen van de gegevens omvatten om ons in staat te stellen onze communicatie en producten af ​​te stemmen op uw waargenomen behoeften. In het geval dat wij uw Persoonsgegevens verwerken via geautomatiseerde besluitvorming, zullen wij u informeren over de logica die daarbij komt kijken, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u. Afhankelijk van uw locatie kunt u mogelijk verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Als u deze rechten wilt uitoefenen of als u wilt weten of ze op u van toepassing zijn, neem dan contact met ons op via de details die hieronder worden beschreven bij 'contact met ons opnemen'.


Cookies

Met cookies nog steeds in staat om uw en andere gebruikerservaring te verbeteren. Ontdek meer over onze volledige voorwaarden.

Your privacy Matters to us

1.What data is collected?

Still only collects and processes personal data you provided to us, such as your name and surname, e-mail address, shipping and billing addresses, phone number, payment details, and order information.

2.How is the data collected?

Still collects data that you voluntarily provided us via our website, e-mail, social media or any other medium. Data is also collected by using cookies. Cookies are text files containing small amounts of information which are stored on your computer by the website you visit. Cookies are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the website and help them remember certain information about you.

3.Who will process the data?

Still only collects and processes personal data you provided to us, such as your name and surname, e-mail address, shipping and billing addresses, phone number, payment details, and order information.